Corona

Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van het Coronavirus en de maatregelen die we als vereniging nemen.

27 juni 2020

We gaan weer open op 17 augustus. Tot die tijd bereiden we ons voor om straks met een optimale combinatie van kookplezier, gezelligheid en veiligheid weer open te kunnen gaan.

28 maart 2020

We bevinden ons in een bijzondere tijd, waarin de ontwikkelingen snel gaan en het Coronavirus een aanzienlijke impact heeft gekregen op ons dagelijks leven. Op 15 maart hebben we jullie geïnformeerd over sluiting van onze kookgelegenheid voor alle kookgerelateerde activiteiten tot 13 april 2020. Het was een moeilijke beslissing van het bestuur om de kernactiviteiten van onze vereniging toen per direct op te schorten. Omstreeks 4 april zou het bestuur zich beraden over het hervatten van onze kookactiviteiten.

 

Besluit: verlengen sluiten vereniging tot 1 juni

De nieuwe ingrijpende maatregelen die de overheid op maandag 23 maart bekendmaakte in de strijd tegen het virus, de dagelijkse rapportages over toenemende besmettingen in Nederland en het feit dat onze hobby onmogelijk uit te oefenen is met inachtneming van anderhalve meter afstand, zijn aanleiding voor het bestuur om nu al een besluit te nemen. We hebben woensdagavond in een bestuursvergadering besloten, dat de kookgelegenheid tot 1 juni 2020 gesloten dient te blijven voor alle kookgerelateerde activiteiten. Dit is ook in lijn met de beslissingen van de andere bij CCN aangesloten verenigingen.

Hoezeer we ook hechten aan het uitoefenen van onze gezamenlijke hobby,  de gezondheid van onze leden staat voorop.

 

Het bestuur blijft de ontwikkelingen rond het Corona virus nauwgezet volgen en slechts indien de overheid - geadviseerd door het RIVM en de medici - de maatregelen versoepelt en het bekend wordt dat het gevaar is geweken, zal het bestuur een nader besluit nemen over hervatting van onze kookactiviteiten.

In verband met de noodgedwongen sluiting heeft het bestuur verder besloten om aan de algemene ledenvergadering voor te stellen de contributie voor dit jaar te verlagen. Hoewel de vaste kosten (huur, afschrijving, verzekeringen,..) doorlopen wordt er immers wel bespaard op de kosten voor de inkoop van ingrediënten, gas en elektra en de afvalverwerking. Bovendien overwegen we  om een deel van de vaste kosten ten laste te brengen van onze algemene reserve die we hebben opgebouwd voor bijzondere situaties. En daarvan is nu ontegenzeggelijk sprake.

Zodra de vereniging weer open gaat, kan de balans worden opgemaakt zodat we aan de leden een concreet voorstel kunnen doen voor verlaging van de contributie 2020. Op grond van artikel 6 van de statuten stelt de algemene ledenvergadering de contributies, bijdragen van de kookavonden en de wijzigingen daarop vast.

Aangezien de afrekeningen worden opgemaakt voordat de eerstvolgende ledenvergadering gepland staat (maart 2021), zullen we ook een voorstel doen om - voorafgaand aan de afrekening - het besluit van de algemene ledenvergadering te verkrijgen. De restitutie wordt dan verwerkt in de factuur van de jaarcontributie 2021. Die factuur zal dan ook - mede door de beperkte genuttigde drank tijdens de kookavonden dit voorjaar - voor alle leden aanzienlijk lager uitvallen. Voor tussentijdse wijzigingen in het ledenbestand zullen we in het licht van het voorgaande de eindfactuur opmaken.

In de tussentijd hopen we dat jullie fysiek en mentaal gezien goed gezond blijven. Door middel van een hogere frequentie van de nieuwsbrieven waarin we thuismenus en andere ideeën zullen blijven aanreiken, hopen we op afstand bij te kunnen dragen aan deze gezondheid en jullie kookplezier nog enigszins te faciliteren. Verder houden we ons aanbevolen voor suggesties vanuit de leden voor creatieve initiatieven om de wachttijd totdat we weer gezamenlijk kunnen koken zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Met warme groet,

 

Het Bestuur

15 maart 2020

Coronavirus Update: Risicobeperkende maatregelen in verband met het Coronavirus COV-19

Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het Coronavirus in Nederland en de adviezen daarover van het RIVM, heeft het bestuur een extra bestuursvergadering ingelast om te bepalen of er ook voor onze kookvereniging risicobeperkende maatregelen moeten worden genomen.  Gistermiddag (zaterdag) is er overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van inkoopcommissie, huismeester, webmaster en 2 leden met specialismes op medisch en juridisch vlak. Het bestuur heeft nadrukkelijk de adviezen vanuit de medische kant, maar ook actuele ontwikkelingen, zoals het sluiten van alle restaurants in bijv. België en Frankrijk, het sluiten van andere kookverenigingen en sportverenigingen en de zorgen van veel leden meegewogen in haar besluitvorming.

Vanuit het oogpunt van besmettingsgevaar hebben we vastgesteld dat onze kookvereniging een verhoogd risicoprofiel heeft. We zijn erg sociaal hetgeen gepaard gaat met handen geven en fysiek contact. Daarbij komt dat we met meerdere mensen in een kleine ruimte staan. Keukenapparatuur wordt door meerdere mensen op een avond gebruikt. Tenslotte is relevant dat we relatief veel oudere leden hebben, één van de risicogroepen.

Op dit moment is het overheidsbeleid erop gericht om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat activiteiten met een groot aantal mensen en/of een hoog intensief contact heroverwogen en zo nodig gestaakt moeten worden.

Naast de genoemde risico’s voor onze leden en hun naaste omgeving heeft het bestuur dit aspect van algemeen belang ook meegenomen in de overwegingen.

Besluit

Het bestuur is op grond van het voorgaande unaniem tot het besluit gekomen dat de vereniging - gelet op de risico’s - per direct voor 4 weken (dus tot en met 13 april 2020) sluit voor alle activiteiten (kookavonden, verhuur en bijzondere kookevenementen).

Het bestuur komt in dezelfde samenstelling met inkoop, huismeester en specialisten over 3 weken weer bijeen om de situatie van dat moment te beoordelen en te bepalen wanneer de kookgelegenheid weer opengesteld kan worden.

Alle informatie staat ook op onze website met daar ook links naar de actuele informatiepagina’s van RIVM, GGD Haaglanden en Rijksoverheid en de 2 nieuwsberichten van het bestuur.

Over de financiële consequenties van deze noodmaatregel wordt in een later stadium een besluit genomen.

Als uitvloeisel van dit besluit is de inkoop per direct stopgezet voor de periode.

Marco zal via zijn werkgever doorbetaald worden voor de schoonmaakwerkzaamheden en krijgt vanuit de vereniging een compensatie voor de gemiste inkomsten uit de dagelijkse afwaswerkzaamheden.

Wat betekent dit voor de menu’s op de kookavonden?

  • De groepen in de derde en vierde week van maart en de eerste en tweede week van april gaan niet door
  • Het voorjaarsmenu van maart van Henri van Dun wordt ook in de 2e helft van april gekookt (tenzij ontwikkelingen m.b.t. Coronavirus dit niet toelaten) door maandag 3 t/m vrijdag 4 en blijft langer op de website staan
  • Het aprilmenu schuift door naar volgend jaar

Daarnaast gaan het kinderkoken van volgende week en de in de 4-weken periode geplande partneravonden op deze data niet door.

Het bestuur rekent op jullie begrip. In deze tijden hebben we als vereniging, bestuur, chefs en individuele leden, verantwoordelijkheid voor elkaar en de maatschappij, en moeten we risico’s zoveel mogelijk beperken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

13 maart 2020

Het bestuur komt morgenochtend (zaterdag 14 maart) bijeen om onze acties te bepalen. Daarna volgt bericht aan de chefs en alle leden.

 

3 maart 2020

Inmiddels heeft het coronavirus Nederland bereikt. Nu de voorjaarsvakantie voorbij is, kunnen wij ons voorstellen dat dit vragen oproept bij onze leden.  Als bestuur volgen wij de richtlijnen van de rijksoverheid, het RIVM en de landelijke GGD. Dit betekent dat we onze verenigingsactiviteiten gewoon voortzetten.

Om verspreiding van het virus te beperken, verzoeken we je de volgende richtlijnen op te volgen:

  • was je handen regelmatig
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes

Ons verzoek aan jullie is om NIET naar de kookvereniging te komen als je:

  • de afgelopen 2 weken teruggekomen bent vanuit één van geïnfecteerde gebieden of in contact bent geweest met mensen die teruggekomen zijn vanuit de geïnfecteerde gebieden EN
  • symptomen hebt van griep, koorts en hoesten

RIVM: op het moment meldt het RIVM dat wij geen extra maatregelen hoeven te treffen. Mocht er speciale maatregelen door de autoriteiten worden geadviseerd of afgekondigd, dan zullen wij daar meteen over informeren.

We vragen je met opperste zorgvuldigheid met elkaar om te gaan. Het zijn op dit moment zware tijden en we vinden het vreselijk dat dit ons overkomt. Toch kunnen we verdere besmetting voorkomen door bovenstaande regels te hanteren.
Wij hopen jullie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je vragen hebben, dan verwijzen we je in eerste instantie naar de site van het RIVM; www.rivm.nl. Hier vind je het antwoord op veelgestelde vragen.