Secretaris

De secretaris van de vereniging is verantwoordelijk voor de administratieve taken van het bestuur, de bewaking van de governance en de regie op de bestuursvergaderingen in die zin dat hij of zij de agenda opstelt in overleg met de voorzitter, het verslag maakt en de actiepunten bewaakt. Daarnaast is de secretaris aanspreekbaar voor leden van de vereniging indien er vragen zijn, agendapunten worden aangedragen door leden en het secretariaat van het chefsoverleg dat tweemaal per jaar plaatsvindt. Te zamen met de voorzitter en de webmaster is de secretaris verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven, het opstellen van de kookagenda en vullen van de Genkgo applicatie voor vastlegging van de kookavonden.
De ledenadministratie wordt gevoerd door een van de bestuursleden samen met de penningmeester.

Taken en tijdsbesteding gemiddeld 2 a 3 uur per week

  • Verzorging agendering en verslaglegging bestuursvergaderingen 
  • Verzorgen agendering, voorbereiding bestuursverslag 
  • Verslaglegging ALV
  • Bewaken governance, beantwoorden vragen leden en chefs 2
  • Bijdrage nieuwsbrieven 
  • Opstellen en bijhouden actielijsten, toezeggingen 
  • Deelname commissies, aanspreekpunt menucommissie
  • Secretariaat chefsoverleg 
  • Opstellen kookagenda en vullen systeem voor de kookavonden